Statut

STATUTUL FEDERAŢIEI
F.N.P.L.R.- FEDERAŢIA NATIONALĂ A POLIŢIŞTILOR LOCALI DIN ROMÂNIA

 1. Denumirea, forma juridică, sediul, caracterul şi durata federaţiei;

Art. 1. Denumirea Federaţiei şi forma juridică

1.1. Denumirea federaţiei este „ F.N.P.L.R. – FEDERAŢIA NATIONALĂ A POLIŢIŞTILOR LOCALI DIN ROMÂNIA”. Este denumită în continuare Federaţia.

1.2. Numele Federatiei si abreviaţia F.N.P.L.R. pot fi întrebuinţate în antete, sigle, publicaţii, corespondenţă, comunicate sau orice documente care provin de la această persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial.

1.3. Denumirea va fi înscrisă pe toate documentele emise de Federație, împreună cu toate elementele de identificare cerute de lege. Înscrisurile cu aceste menţiuni capătă valoare de document şi angajează Federaţia numai dacă poartă număr de înregistrare, data, semnăturile autorizate şi ştampila oficială a acesteia.

1.4. Federaţia se constituie ca persoană juridică română de drept privat, componentă a societăţii civile, organizaţie independentă, neguvernamentală, cu caracter apolitic, fără scop lucrativ, nonprofit, conform actului de voinţă, expres manifestat în actul constitutiv şi în prezentul statut de către membrii fondatori precizati in anexele 1 si 2, care fac parte integranta din acest statut, în temeiul prevederilor Constituţiei României, Legii nr.371/2004, Legii nr.188/1999, actualizată şi republicată, Legii nr.53/2003, actualizată şi al Ordonanţei Guvernului României nr.26/31.01.2000, modificată şi actualizată, cu privire la Asociaţii şi Fundaţii.

1.5. Federaţia este constituită din Asociaţii cu personalitate juridică, conform Regulamentului FNPLR.

Art. 2. Sediul Federaţiei

2.1. Sediul Federaţiei este situat în municipiul Braşov, strada N. Bălcescu, nr. 62-64, România.

2.2. Sediul Federaţiei poate fi mutat în baza Hotărârii Consiliului Director.

2.3. În cadrul Federaţiei pot fi organizate filiale, departamente, comisii de specialitate, birouri, centre sau alte structuri adecvate scopului federaţiei.

Art. 3. Durata de funcţionare a Federaţiei

3.1. Federaţia se constituie pe o durată de funcţionare nelimitată, începând cu data înregistrării în Registrul federaţiilor, aflat la grefa Tribunalului Mehedinti.

3.2. Durata de funcţionare poate fi modificată în baza Hotărârii Adunării Generale a asociaţilor.

 1. Scopul şi obiectivele federaţiei – mod de realizare

Art. 4. Scopul Federaţiei

4.1. Federaţia se constituie prin libera asociere a persoanelor juridice fondatoare, în baza adeziunii la prezentul statut, în scopul organizării unei structuri unice de reprezentare profesională, susţinere şi apărare a intereselor comune ale membrilor săi atât la nivel naţional, regional şi local, cât şi în plan internaţional, în relaţiile cu autorităţile publice, centrale şi locale, instituţiile statului, patronatele, sindicatele şi cu orice alte organizaţii neguvernamentale sau persoane juridice, in vederea promovarii imaginii şi ridicarii prestigiului Poliţiei Locale.

4.2. Fiecare asociaţie componentă a Federaţiei îşi păstrează individualitatea, structura şi patrimoniul.

Art. 5. Obiectivele Federatiei:

5.1. Îmbunătăţirea cadrului legislativ care vizează interesele instituţiei Poliţiei Locale, în conformitate cu normele naţionale, dar şi internaţionale.

5.2. Armonizarea intereselor asociaţiilor componente în vederea promovării unor forme de colaborare, iniţierea şi susţinerea activităţilor pentru promovarea intereselor comune.

5.3. Federaţia militează activ pentru respectarea legalităţii, eticii şi deontologiei profesionale a funcţiei publice de poliţist local.

5.4. Federaţia va putea propune proiecte de acte normative referitoare la drepturile şi obligaţiilor poliţiştilor locali, în condiţiile legii.

5.5. Federaţia poate organiza întruniri, conferinţe, conferințe de presă atât la nivel național cât și local, dezbateri, mese rotunde, seminarii, precum şi orice alte forme care nu contravin ordinii de drept.

5.6. Federaţia poate edita publicaţii proprii sau în colaborare cu alte entităţi din ţară sau din străinătate.

5.7. Asigură reprezentarea unică a membrilor săi în toate împrejurările în care sunt puse în discuţie interesele profesionale ale acestora pe plan local, regional, national şi internaţional;

5.8. Elaborează strategii, documente de poziţie, statistici, studii, proiecte de acte normative, coduri deontologice, protocoale şi alte instrumente care să reglementeze sau să sprijine relaţiile între cei implicaţi astfel ca acestia să se alinieze mai eficient la standardele şi realităţile europene din domeniu.

Art. 6. Modalităţi de realizare a obiectivelor Federației

6.1. Asigurarea unor servicii unice de reprezentare a intereselor profesionale, juridice etc. ale membrilor în relaţiile cu terţi;

6.2. Asigurarea unor servicii de informare a membrilor cu date şi elemente de interes pentru toţi membri;

6.3. Asigurarea unor servicii de consultanţă în domeniul juridic, profesional, etc.;

6.4. Promovarea unor proiecte legislative adecvate intereselor politistilor locali;

6.5. Realizarea unor baze de date comune;

6.6. Stimularea spiritului de solidaritate, colaborare şi sprijin în situaţii deosebite pentru membrii Federaţiei prin forme de organizare şi structuri adecvate în acest sens (fonduri de ajutor mutual, etc.);

6.7. Promovarea imaginii membrilor prin acţiuni adecvate la nivel local, naţional şi internaţional;

6.8. Editarea de publicaţii prin care să fie evidenţiată activitatea şi să fie asigurată informarea în domeniile de interes ;

6.9. Organizarea unor cursuri de specializare, de formare, instruire şi perfecţionare profesională a unor categorii de salariaţi, în funcţie de nevoile exprimate de membri şi în conformitate cu standardele ocupaţionale în domeniu;

6.10. Elaborarea de cereri şi proiecte de finanţare care privesc întreaga federaţie sau asociaţiile membre ale acesteia;

6.11. Afilierea la organizaţii şi organisme naţionale şi internaţionale;

6.12. Organizarea de evenimente, programe, manifestări culturale, profesionale şi de orice altă natură, în interesul membrilor.

6.13 Federația funcționează  în baza Regulamentului FNPLR aprobat de Adunarea generală.

III. Organizarea, conducerea, atribuţiile, drepturile si obligatiile.

Art. 7. Federaţia îşi va organiza şi conduce activitatea în baza următoarelor principii:

7.1. Principiul respectării proprietăţii: Respectarea şi garantarea tuturor proprietăţilor aparţinând membrilor federaţiei, folosirea acestora realizându-se în baza hotărârilor proprii ale fiecărei structuri deţinătoare.

7.2. Principiul liberei iniţiative: Libera alegere a fiecărui membru cu privire la modul în care îşi alege partenerii realizându-se în afara oricăror constrângeri.

7.3. Principiul respectării legalităţii şi corectitudinii în activităţile proprii vizează: Respectarea intereselor legitime ale membrilor federaţiei, în raporturile cu organele şi instituţiile de stat din România şi din străinătate.

7.4. Principiul eligibilităţii democratice: Egalitatea în drepturi a tuturor membrilor, eligibilitatea conducerii de jos în sus şi adoptarea hotărârilor prin vot direct sau reprezentativ, liber şi majoritar.

Art. 8. Federaţia Națională a Polițistilor Locali se constituie din:

 1. a) Membrii fondatori;
 2. b) Membrii asociaţi;
 3. c) Membrii de onoare;
 4. d) Membrii simpatizanti.

8.1. Membrii fondatori sunt Asociațiile polițistilor locali care, prin reprezentanții lor, pe baza unei înţelegeri, au pus în comun şi fără drept de restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activităţi în interesul constituirii, organizării şi funcţionării prezentei Federaţii.

8.2. Membrii asociaţi sunt Asociațiile poliţiştilor locali care, la cerere, sunt admise prin decizia Președintelui Federației şi care plătesc lunar cotizaţia stabilită prin prezentul statut. Membrii asociaţi au obligaţia de a participa la lucrările şi activităţile Federaţiei atunci când sunt solicitaţi de către organele de conducere ale acesteia şi au drept de vot în cadrul Adunării Generale a Federaţiei.

Calitatea de membru asociat se pierde prin:

 • renunţare expresă, formulată în scris de către reprezentantul asociaţiei, dar numai în urma aprobării de către cenzori sau experţi independenţi a unui raport cu privire la exerciţiul financiar (art.37 alin.3 din OG 26/2000);
 • radiere pronunţată de către Consiliul Director, pentru nerespectarea prevederilor Statutului sau hotararilor organelor de conducere ale Federatiei, sau pentru neplata cotizatiei, dupa somatie (maxim 3 luni consecutiv);
 • prin desfiinţarea asociaţiei.

8.3. Membrii de onoare sunt desemnaţi de către Consiliul Director al Federaţiei cu majoritate simplă, din rândul persoanelor care au avut o contribuţie decisivă la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Federaţiei. Noi membri de onoare, pot fi desemnaţi anual, la şedinţa prilejuită de darea de seamă, din cadrul Adunării Generale.

Președintele de onoare poate participa la întâlnirile de lucru ale Federației și poate sprijini Federația în atingerea obiectivelor de lucru, fără drept de vot.

 8.4 Membrii simpatizanți sunt persoane fizice sau juridice, care acceptă să-şi aducă o contribuţie mult superioară cotizaţiei anuale depusă de membrii asociaţi şi care sunt avizați de Președintele Federației, cu acordul Consiliul Director.

Art. 9. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor:

9.1. Drepturile membrilor asociați sunt:

 • de a participa la Adunarea Generală sau la şedinţele celorlalte organisme;
 • de vot în cadrul Adunării Generale sau în structurile de conducere, executive sau de lucru, acolo unde este membru, dacă are cotizaţia plătită la zi;
 • de a beneficia de baza materială şi programele Federaţiei în condiţiile stabilite de Adunarea Generală ;
 • de a beneficia de toate informaţiile privind serviciile de consultanţă şi asistenţă de specialitate, dar şi a altor servicii pentru membrii asociaţilor;
 • de a beneficia de protecţia legii împotriva oricărei forme de discriminare, condiţionare, constrângere sau limitare a exercitării activităţii lor, la sesizarea lor;
 • de a fi ales şi de a alege reprezentanţii în structurile de conducere ale Federaţiei, cu respectarea Statutului şi a hotărârilor Adunării Generale.
 • de a face parte din delegaţii, comisii şi alte forme de reprezentare sau din colective de lucru în domeniu;
 • de a face propuneri privind activităţile Federaţiei;
 • de a beneficia de ajutor şi credit mutual din partea Federaţiei.
 • de a-şi exprima opinia asupra problemelor dezbătute.
 • de a beneficia de alte drepturi legale, stabilite de Adunarea Generală.

9.2. Obligațiile membrilor asociați sunt:

 • să respecte prevederile statutare si hotărârile organelor de conducere;
 • să plătească cotizaţia de membru în cuantumul şi la termenele stabilite, precum şi orice alte obligaţii financiare, materiale sau contribuţii stabilite în baza Statutului;
 • să nu desfăşoare acţiuni care aduc atingere obiectivelor Federaţiei;
 • să protejeze patrimoniul Federaţiei si să evite prejudicierea acesteia;
 • să exercite cu competenţă funcţiile în care au fost aleşi;

Art. 10. Organele de conducere, control şi execuţie ale Federaţiei sunt:

 • Adunarea Generală
 • Consiliul Director
 • Preşedintele
 • Secretarul
 • Casierul-trezorier
 • Comisia de cenzori

10.1. Adunarea Generală se constituie din totalitatea reprezentanţilor asociaţiilor membre ale Federaţiei, astfel :

 • cîte un reprezentant al fiecărei asociaţii constitută la nivel de oraş sau comună;
 • maxim 2 reprezentanţi ai fiecărei asociaţii constitută la nivel de municipiu;
 • maxim 3 reprezentanţi ai fiecărei asociaţii constitută la nivel de municipiu reşedinţă de judeţ.
 • maxim 4 reprezentanţi ai fiecărei asociaţii constituită la nivel de judeţ;
 • maxim șase reprezentanți ai fiecărei asociații constituite la nivel regional.

Sedințele Adunării Generale pot fi convocate de Preşedinte sau de 2/3 din membrii Consiliului Director. Sedințele Adunării Generale sunt conduse de Preşedinte sau înlocuitorul desemnat al acestuia.

Adunarea Generală se desfăşoară o dată pe an şi are următoarele atribuţii:

 • Validează Preşedintele, Consiliul Director şi Comisia de Cenzori;
 • Validează componenţa departamentelor, comisiilor şi a altor organisme consultative;
 • Adoptă, modifică şi completează Statutul Federaţiei, la propunerea Consiliului Director;
 • Aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli;
 • Analizează şi aprobă raportul de activitate al Consiliului Director, bilanţul contabil şi raportul Comisiei de Cenzori;
 • Decide înfiinţarea de filiale, centre de informare sau alte structuri de reprezentare sau de lucru;
 • Aprobă fuziunea, dizolvarea şi lichidarea federaţiei;
 • Aprobă înfiinţarea unor structuri lucrative, de reprezentare, de ajutor sau cu alte obiective destinate îndeplinirii scopului federaţiei;
 • Aprobă afilierea la organizaţii interne şi internaţionale
 • Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege şi de prezentul Statut

Adunarea Generală se convoacă cu 15 zile înainte de ţinerea şedinţei, prin convocare adusă la cunoştinţa fiecărei asociatii membre.

La prima convocare, Adunarea Generală este legal constituită dacă există participare directă, prin reprezentanţi sau prin corespondenţă a jumătate plus unu din delegaţi. În cazul în care nu este întrunit cvorumul de prezenţă, Adunarea Generală este de drept convocată în termen de 2 ore, cu aceeaşi ordine de zi, situaţie în care hotărârile vor putea fi luate indiferent de numărul de membri prezenţi, cu votul a jumătate plus unu dintre cei prezenţi la adunare. În caz de paritate, votul Preşedintelui este decisiv.

Drept de vot la Adunarea Generală au reprezentanții asociatiilor care şi-au plătit cotizaţia la zi;

Algoritmul de atribuire al voturilor pentru hotărârile luate în Adunarea Generală a Federației, va fi următorul:

– 0-50 polițiști locali – 1 vot

– 51-100 polițiști locali – 2 voturi

– 101-150 polițiști locali – 3 voturi

– 151-200 polițiști locali – 4 voturi

– 201-250 polițiști locali – 5 voturi ș.a.m.d.

10.2. Consiliul Director

10.2.1 Consiliul Director este organul executiv și de administrare al Federației, ales în Adunarea Generală, din rândul membrilor săi și este compus din 11 membri, astfel încât să fie reprezentate toate zonele geografice ale țării.

10.2.2 Consiliul Director alege dintre membrii săi, în baza unui scrutin deschis sau secret, un președinte, un prim-vicepreședinte, 8 vicepreședinți, un secretar.

     Fiecare vicepreședinte va avea în responsabilitate câte o zonă geografică după cum urmează:

Zona I – București –Ilfov,

Zona II – Sud (județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman),

Zona III – Sud-Est (județele Vrancea, Buzău, Galați, Brăila, Tulcea și Constanța),

Zona IV – Nord-Est (județele Bacău, Botoșani, Neamț, Iași, Suceava și Vaslui),

Zona V – Centru (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu),

Zona VI – Nord-Vest (județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare și Sălaj),

Zona VII – Vest (Județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș),

Zona VIII – Sud-Vest ( județele Dolj, Olt, Vâlcea, Mehedinți și Gorj).

    Desfășurarea activităților pentru fiecare zonă va fi asigurată de către vicepreședinte.

10.2.3. Consiliul Director promovează obiectivele Federaţiei, veghează asupra respectării şi atingerii scopului, stabileşte direcţiile de desfăşurare a activităţilor şi apără interesele asociaţilor, îndeplinând următoarele atribuţii:

 1. asigură aplicarea şi respectarea prevederilor din statut, a hotărârilor Adunării Generale;
 2. urmăreşte realizarea strategiei generale, a programului de acţiuni şi a proiectelor Federaţiei;
 3. prezintă anual Adunării generale raportul de activitate, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul de buget, situaţiile financiare anuale şi programul de acţiuni;
 1. aprobă organigrama şi politica de personal a Federaţiei;
 2. încheie acte juridice în numele Federaţiei;
 3. elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare a Federaţiei;
 4. stabileşte cuantumul cotizaţiei pentru Asociaţiile membre, către Federaţie;
 5. stabileşte componenţa delegaţiilor şi reprezentarea în cadrul dialogului cu autorităţile centrale şi locale, precum şi la diverse evenimente sau manifestări;
 6. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin Statut sau prin hotărâre de către Adunarea Generală.

10.2.4. Membrii Consiliului Director vor fi aleşi pentru o durată de 4 ani, de către Adunarea Generală, membrii putând fi realeşi.

În cazul retragerii sau decesului unor membri ai Consiliului, aceştia vor putea fi înlocuiţi anual, folosindu-se aceeaşi procedură de învestire.

10.2.5. Consiliul Director se reuneşte cel puţin o dată pe trimestru, convocat de preşedinte ori la solicitarea unui procent de 25% din membrii săi.

Data şi locul şedinţelor vor fi specificate într-o convocare scrisă, trimisă cu cel puţin 10 zile înainte de data stabilită pentru şedinţă. În cazul unei şedinţe extraordinare, notificarea va menţiona şi scopul în care a fost convocată.

Deciziile se iau cu majoritatea simplă de voturi a membrilor prezenţi, iar în caz de baraj (egalitate), votul preşedintelui este decisiv.

Membrii Consiliului Director care, fără motivaţie întemeiată, nu participă la trei şedinţe consecutive, vor fi consideraţi demisionari de drept.

10.2.6. La fiecare şedinţă a Consiliului Director va fi întocmit un proces-verbal, care va consemna declaraţiile şi propunerile făcute, rezultatele votului şi hotărârile luate.

10.2.7. Membrii Consiliului Director vor avea acces neîngrădit la registrele de procese-verbale. Ei pot solicita exemplare şi extrase ale acestor consemnări pe cheltuiala proprie.

10.3. Preşedintele Federaţiei este ales pe o perioadă de 4 ani, de către Consiliul Director din rândul membrilor sai, cu posibilitatea prelungirii mandatului in baza hotararii si pe perioada stabilita de membrii Consiliului.

Preşedintele are următoarele atribuţii:

 • are drept de semnătură şi dispoziţie în gestionarea fondurilor Federaţiei, pe baza bugetului aprobat;
 • reprezintă sau numeşte reprezentanţii Federaţiei în dialogul, negocierile sau relaţiile cu autorităţile şi terţii, persoane juridice sau fizice, interne sau internaţionale;
 • asigură conducerea operativă şi permanentă a Federaţiei;
 • convoacă Adunările Generale şi şedinţele Consiliului Director ori de câte ori este necesar;
 • informează Federaţia privind problemele importante apărute şi solicită organelor, structurilor şi asociaţiilor măsuri, propuneri şi demersuri în consecinţă;
 • în cazuri de urgenţă poate să elaboreze şi să semneze comunicate, să aibă intervenţii în scopul apărării intereselor generale ale membrilor;
 • face propuneri privind angajarea personalului şi urmăreşte îndeplinirea atribuţiilor acestuia;
 • preşedintele este sprijinit în activitatea sa de vicepreşedinţi, care sunt alesi tot din randul membrilor Consiliului;
 • în cazuri de indisponibilitate de peste o lună, atribuţiile vor fi preluate pe o perioadă determinată de către primvicepreședinte. Dacă indisponibilitatea se prelungeşte la 6 luni, are loc o adunare a Consiliului Director având la ordinea de zi alegerea preşedintelui;

10.4. Secretarul Federatiei: Este numit prin hotărâre a Consiliului Director, la propunerea Preşedintelui și are următoarele atribuţii:

 • asigură organizarea convocărilor Consiliului Director şi a şedinţelor Adunării Generale;
 • întocmește și redactează procesele-verbale de şedinţă, pe care le semnează alături de preşedinte;
 • ține evidenţa şi arhiva, precum şi alte documente ale Federaţiei, cu excepţia actelor contabile;
 • coordonează activitatea de relaţii publice şi a publicaţiilor federaţiei;
 • rezolvă corespondenţa curentă şi orice probleme privind bunul mers al Federaţiei, informându-l pe preşedinte şi pe membrii Consiliului Director privind aspectele de interes major;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii care vizează activitatea curentă sau care sunt transmise de Preşedinte sau membrii Consiliului Director, în aplicarea prezentului statut;

10.5. Casierul-trezorier: Este numit prin hotarare a Consiliului Director la propunerea Președintelui și are următoarele atribuții:

 • întocmeşte darea de seamă anuală, bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru a fi supuse aprobării Adunării Generale;
 • cere aprobarea Preşedintelui pentru cheltuieli care nu au fost prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli;
 • încasează cotizaţiile, centralizează rezultatele unor activităţi, efectuează plăţile şi ţine contabilitatea Federaţiei;
 • toate documentele pe care le întocmeşte după semnare, le prezintă pentru avizare Preşedintelui.

Casierul este răspunzător pentru fondurile şi titlurile dobândite de Federaţie şi prezintă situaţia casieriei la toate controalele Consiliului Director și ale Comisiei de cenzori.

10.6. Comisia de Cenzori este formată din 3 membri (un președinte și doi membrii) aleşi prin vot deschis de către Adunarea Generală, pe o perioadă de patru ani;

Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

Comisia de Cenzori are următoarele atribuţii:

 • supraveghează şi verifică activitatea financiară a Federaţiei şi gestiunea Patrimoniului acesteia;
 • verifică, cel puţin o dată pe semestru, la convocarea Președintelui, activitatea financiară a Federaţiei întocmind procese – verbale de verificare pe care le prezintă Consiliului Director pentru a lua operativ măsurile necesare pentru buna funcţionare a activităţii Federaţiei;
 • este obligată ca, atunci când constată nereguli în administrarea fondurilor Federaţiei, să propună luarea măsurilor necesare pentru stabilirea răspunderilor şi recuperarea pagubelor, în condiţiile legii.
 1. Patrimoniul Federaţiei

Art. 11. Patrimoniul iniţial al Federaţiei

11.1. Patrimoniul iniţial al Federaţiei este format din suma de 500 lei, vărsat în totalitate la data constituirii, din aportul în bani, în cote egale, al asociaţiilor fondatoare.

11.2. Patrimoniul iniţial al Federaţiei poate fi completat cu venituri obţinute de Federaţie, în condiţiile prevăzute prin statut.

Art.12. Veniturile obţinute de Federaţie pot proveni din:

 • aporturile, în numerar sau în natură ale membrilor, ulterioare înfiinţării Federaţiei;
 • cotizaţiile membrilor, periodice sau ocazionale;
 • dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;
 • venituri realizate din activităţi directe ale Federaţiei, spectacole ori alte manifestări organizate de aceasta;
 • donaţii, sponsorizări sau legate;
 • resurse ce pot fi obţinute de Federaţie de la bugetul de stat şi/sau bugetele locale;
 • alte venituri prevăzute de lege.

Art. 13. Cotizația-pentru membrii asociați,  se stabilește o  cotizața lunară de 1 leu/membru.

Art. 14. Fondurile Federaţiei vor fi utilizate pentru:

 • acordarea ajutoarelor băneşti membrilor asociaţi, în cazuri speciale;
 • rambursarea cheltuielilor efectuate de membrii Federaţiei pentru îndeplinirea unor activităţi în interesul Federaţiei;
 • indemnizaţii pentru activitati permanente desfaşurate in interesul Federatiei;
 • cheltuieli curente necesare bunei desfăşurări a activităţilor Federaţiei;
 • alte cheltuieli necesare ducerii la indeplinire a prevederilor prezentului Statut si/sau a hotărârilor organelor de conducere.

Art.15. Gestionarea patrimoniului Federaţiei

15.1. Bunurile din patrimoniul Federaţiei sunt gestionate de cei care le au în primire cu cea mai mare grijă şi atenţie şi sunt în folosinţă comună pentru toţi membrii, în funcţie de natura şi de disponibilitatea acestora.

15.2. Federaţia nu poate efectua nici o plată în favoarea unei alte persoane sau entităţi juridice, dacă aceasta nu corespunde şi nu urmăreşte realizarea scopului Federaţiei.

15.3. Gestionarea patrimoniului Federaţiei, a veniturilor şi a cheltuielilor se realizează având la bază bugetul de venituri şi cheltuieli.

15.4. Toate fondurile Federaţiei vor fi depuse periodic într-un cont al Federaţie deschis la o bancă aleasă de către Consiliul Director.

 1. Dizolvarea şi lichidarea

Art. 16. Dizolvarea Federaţiei

16.1. Federaţia se dizolvă de drept, prin:

– nerealizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de trei luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

– imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu statutul Federaţiei, dacă această situaţie durează de mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generală/ Consiliul Director trebuia constituit;

– reducerea numărului de asociaţi sub 2, dacă acesta nu a fost suplinit timp de 3 luni:

16.2. Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea instanţei competente, în a cărei circumscripţie se află sediul Federaţiei, la cerea oricărei persoane interesate, în următoarele cazuri:

 • când scopul sau activitatea Federaţiei a devenit ilicit sau contrar ordinii publice;
 • când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
 • când Federaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
 • când Federaţia a devenit insolvabilă.

Art. 17. Lichidarea Federaţiei

17.1. Lichidatorii Federaţiei vor fi numiţi prin hotărâre judecătorească. Odată cu numirea lichidatorilor, încetează mandatul Consiliului Director.

17.2. Lichidatorii vor face inventarul şi vor încheia un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului Federaţiei.

17.3. Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale Federaţiei. De asemenea, ei vor ţine un registru cu toate operaţiunile lichidării în ordinea datei acestora.

17.4. Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului. Lichidatorii sunt obligaţi să continue operaţiunile juridice în curs, să încaseze creanţele, să plătească creditorii şi dacă numerarul este insuficient, să transforme şi restul activului în numerar, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.

17.5. Lichidatorii sunt obligaţi să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării şi radierii Federaţiei conform legii.

17.6. Federaţia îşi încetează existenţa de la data radierii din Registrul Asociaţiilor si Fundaţiilor.

Art. 18. În cazul în care Federaţia ajunge la dizolvare sau lichidare, indiferent de cauză, bunurile sale mobile şi imobile se folosesc pentru achitarea obligaţiilor aflate în sarcina sa.

Eventualele bunuri mobile şi imobile ce exced obligaţiilor aflate în sarcina Federaţiei se transferă de drept către asociaţiile care au făcut parte din Federaţie la data dizolvării sau unor persoane juridice de drept public cu scop identic sau asemănător, în condiţiile legii.

 1. Răspunderi

Art. 19. Federaţia răspunde de toate faptele contractuale, delictuale şi cvasidelictuale săvârşite de organele ei, în timpul exercitării funcţiunii lor si in legatura cu aceasta.

Art. 20. Membrii care formează organele de conducere şi control sunt personal şi solidar răspunzători pentru daunele provenite din culpa lor, atât faţă de terţi, cât şi faţă de Federaţie însăşi.

VII. Litigii

Art. 21. Hotărârile luate de Adunarea Generală / Consiliului Director în limitele legii, ale actului constitutiv şi / sau ale statutului sunt obligatorii pentru membrii Federaţiei, inclusiv pentru cei care au votat împotrivă sau nu au luat parte la adoptarea lor.

Art. 22. Hotărârile Adunării Generale / Consiliului Director contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii care au votat împotrivă şi au cerut să se consemneze aceasta în procesul-verbal sau care nu au luat parte la adoptarea lor, în termen de 15 zile de la data cînd au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

VIII. Dispoziţii finale

Art. 23. Prezentul Statut este valabil pe toată durata de existenţă a Federaţie, în condiţiile în care nu este modificat şi / sau completat de către Adunarea Generală, respectiv în condiţiile în care nu intră în contradicţie cu prevederile unor legi.

Art. 24. „F.N.P.L.R. – Federaţia Naţionala a Poliţiştilor Locali din România”, este persoană juridică, are sigiliu, are ştampilă, legitimaţii şi însemne proprii.

Art.25. Prezentul statut a fost redactat astăzi, 11.07.2017 , în 6 exemplare.

PREȘEDINTE FNPLR,

Dobrilă Aurel