Regulament

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA
F.N.P.L.R.- FEDERAŢIA NATIONALĂ A POLIŢIŞTILOR LOCALI DIN ROMÂNIA

 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

 

Art. 1 – Prezentul regulament stabileşte normele privind organizarea şi funcţionarea federației şi a structurilor sale teritoriale, precum şi alte reglementări care decurg din legislaţia în vigoare şi din Statutul FNPLR.

Art. 2 Regulamentul de organizare și funcţionare al FNPLR este elaborat de membrii Consiliului Director și se aprobă de Adunarea Generală.

Art. 3 Regulamentul completează Statutul FNPLR şi reglementează activitatea între adunările generale şi în timpul acestora.

Art. 4  Prevederile din Regulament pot fi schimbate la propunerea membrilor sau a Consiliului Director, prin hotărârea Adunării Generale.

Art. 5 Membrii FNPLR au dreptul de a cunoaște și obligația de a respecta Regulamentul.

Art. 6 În activitatea sa, membrii Consiliului Director urmăresc realizarea în bune condiții a tuturor atribuțiilor ce-i revin, din  prezentul Regulament și informează Adunarea Generală.

 

 

SCOPUL FEDERAŢIEI

 

Art. 7 Federaţia s-a constituit în scopul organizării unei structuri unice de reprezentare profesională, susţinere şi apărare a intereselor comune ale membrilor săi atât la nivel naţional, regional şi local, cât şi în plan internaţional, în relaţiile cu autorităţile publice, centrale şi locale, instituţiile statului, patronatele, sindicatele şi cu orice alte organizaţii neguvernamentale sau persoane juridice, in vederea promovarii imaginii şi ridicarii prestigiului Poliţiei Locale.

 

  

 

CAPITOLUL II

SPECIFICAȚII DESPRE STRUCTURILE DE CONDUCERE

 

Art. 8 Organele de conducere, control şi execuţie ale Federaţiei sunt:

 • Adunarea Generală
 • Consiliul Director
 • Preşedintele
 • Secretarul
 • Casierul-trezorier
 • Comisia de cenzori

8.1. Adunarea Generală se constituie din totalitatea reprezentanţilor asociaţiilor membre ale Federaţiei, astfel :

 • cîte un reprezentant al fiecărei asociaţii constitută la nivel de oraş sau comună;
 • maxim 2 reprezentanţi ai fiecărei asociaţii constitută la nivel de municipiu;
 • maxim 3 reprezentanţi ai fiecărei asociaţii constitută la nivel de municipiu reşedinţă de judeţ.
 • maxim 4 reprezentanţi ai fiecărei asociaţii constituită la nivel de judeţ;
 • maxim șase reprezentanți ai fiecărei asociații constituite la nivel regional.

8.2. Consiliul Director

8.2.1 Consiliul Director este organul executiv și de administrare al Federației, ales în Adunarea Generală, din rândul membrilor săi și este compus din 11 membri, astfel încât să fie reprezentate toate zonele geografice ale țării.

8.2.2 Consiliul Director alege dintre membrii săi, în baza unui scrutin deschis sau secret, un președinte, un prim-vicepreședinte, 8 vicepreședinți, un secretar.

8.2.3 Fiecare vicepreședinte va avea în responsabilitate câte o zonă geografică după cum urmează:

Regiunea 1 – Nord-Est (județele Bacău, Botoșani, Neamț, Iași, Suceava și Vaslui),

Regiunea 2 – Sud-Est (județele Vrancea, Buzău, Galați, Brăila, Tulcea și Constanța),

Regiunea 3 – Sud (județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman),

Regiunea 4 – Sud-Vest ( județele Dolj, Olt, Vâlcea, Mehedinți și Gorj),

Regiunea 5 – Vest (Județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș),

Regiunea 6 – Nord-Vest (județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare și Sălaj),

Regiunea 7  – Centru (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu),

Regiunea 8 – București –Ilfov,

Desfășurarea activităților pentru fiecare zonă va fi asigurată de către vicepreședinte.

8.2.4. Membrii Consiliului Director vor fi aleşi pentru o durată de 4 ani, de către Adunarea Generală, membrii putând fi realeşi.

În cazul retragerii sau decesului unor membri ai Consiliului, aceştia vor putea fi înlocuiţi anual, folosindu-se aceeaşi procedură de învestire.

8.3. Preşedintele Federaţiei este ales pe o perioadă de 4 ani, de către Consiliul Director din rândul membrilor sai, cu posibilitatea prelungirii mandatului in baza hotararii si pe perioada stabilita de membrii Consiliului.

Preşedintele are următoarele atribuţii:

 • are drept de semnătură şi dispoziţie în gestionarea fondurilor Federaţiei, pe baza bugetului aprobat;
 • reprezintă sau numeşte reprezentanţii Federaţiei în dialogul, negocierile sau relaţiile cu autorităţile şi terţii, persoane juridice sau fizice, interne sau internaţionale;
 • asigură conducerea operativă şi permanentă a Federaţiei;
 • convoacă Adunările Generale şi şedinţele Consiliului Director ori de câte ori este necesar;
 • informează Federaţia privind problemele importante apărute şi solicită organelor, structurilor şi asociaţiilor măsuri, propuneri şi demersuri în consecinţă;
 • în cazuri de urgenţă poate să elaboreze şi să semneze comunicate, să aibă intervenţii în scopul apărării intereselor generale ale membrilor;
 • face propuneri privind angajarea personalului şi urmăreşte îndeplinirea atribuţiilor acestuia;
 • preşedintele este sprijinit în activitatea sa de vicepreşedinţi, care sunt alesi tot din randul membrilor Consiliului;
 • în cazuri de indisponibilitate de peste o lună, atribuţiile vor fi preluate pe o perioadă determinată de către primvicepreședinte. Dacă indisponibilitatea se prelungeşte la 6 luni, are loc o adunare a Consiliului Director având la ordinea de zi alegerea preşedintelui;

8.4. Secretarul Federatiei: Este numit prin hotărâre a Consiliului Director, la propunerea Preşedintelui și are următoarele atribuţii:

 • asigură organizarea convocărilor Consiliului Director şi a şedinţelor Adunării Generale;
 • întocmește și redactează procesele-verbale de şedinţă, pe care le semnează alături de preşedinte;
 • ține evidenţa şi arhiva, precum şi alte documente ale Federaţiei, cu excepţia actelor contabile;
 • coordonează activitatea de relaţii publice şi a publicaţiilor federaţiei;
 • rezolvă corespondenţa curentă şi orice probleme privind bunul mers al Federaţiei, informându-l pe preşedinte şi pe membrii Consiliului Director privind aspectele de interes major;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii care vizează activitatea curentă sau care sunt transmise de Preşedinte sau membrii Consiliului Director, în aplicarea prezentului statut;

8.5. Casierul-trezorier: Este numit prin hotarare a Consiliului Director la propunerea Președintelui și are următoarele atribuții:

 • întocmeşte darea de seamă anuală, bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru a fi supuse aprobării Adunării Generale;
 • cere aprobarea Preşedintelui pentru cheltuieli care nu au fost prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli;
 • încasează cotizaţiile, centralizează rezultatele unor activităţi, efectuează plăţile şi ţine contabilitatea Federaţiei;
 • toate documentele pe care le întocmeşte după semnare, le prezintă pentru avizare Preşedintelui.

Casierul este răspunzător pentru fondurile şi titlurile dobândite de Federaţie şi prezintă situaţia casieriei la toate controalele Consiliului Director și ale Comisiei de cenzori.

8.6. Comisia de Cenzori este formată din 3 membri (un președinte și doi membrii) aleşi prin vot deschis de către Adunarea Generală, pe o perioadă de patru ani;

Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

Comisia de Cenzori are următoarele atribuţii:

 • supraveghează şi verifică activitatea financiară a Federaţiei şi gestiunea Patrimoniului acesteia;
 • verifică, cel puţin o dată pe semestru, la convocarea Președintelui, activitatea financiară a Federaţiei întocmind procese – verbale de verificare pe care le prezintă Consiliului Director pentru a lua operativ măsurile necesare pentru buna funcţionare a activităţii Federaţiei;
 • este obligată ca, atunci când constată nereguli în administrarea fondurilor Federaţiei, să propună luarea măsurilor necesare pentru stabilirea răspunderilor şi recuperarea pagubelor, în condiţiile legii.

 

 

CAPITOLUL III

PROCEDURA DE CONSTITUIRE A FEDERAȚIEI

 

Art. 9 Membrii asociaţi sunt Asociațiile poliţiştilor locali care, la cerere, sunt admise prin decizia Președintelui Federației şi care plătesc lunar cotizaţia stabilită prin prezentul statut. Membrii asociaţi au obligaţia de a participa la lucrările şi activităţile Federaţiei atunci când sunt solicitaţi de către organele de conducere ale acesteia şi au drept de vot în cadrul Adunării Generale a Federaţiei.

Calitatea de membru asociat se pierde prin:

 • renunţare expresă, formulată în scris de către reprezentantul asociaţiei, dar numai în urma aprobării de către cenzori sau experţi independenţi a unui raport cu privire la exerciţiul financiar (art.37 alin.3 din OG 26/2000);
 • radiere pronunţată de către Consiliul Director, pentru nerespectarea prevederilor Statutului sau hotararilor organelor de conducere ale Federatiei, sau pentru neplata cotizatiei, dupa somatie (maxim 3 luni consecutiv);
 • prin desfiinţarea asociaţiei.

 

Art. 10 Federaţia este constituită din următoarele asociaţii cu personalitate juridică:

 • Denumirea: Asociația Polițiștilor Locali din Mehedinți
 • Sediul: Drobeta Turnu Severin, str. Decebal, nr.3

 

 • Denumirea: Asociatia Polițiștilor Locali din  judetul Brașov
 • Sediul: Brasov, str. Nicolae Balcescu, nr.62-64

 

 • Denumirea:Asociația Polițiștilor Comunitari Alexandria
 • Sediul: Alexandria

 

 • Denumirea:Asociația Polițiștilor Locali din Prahova
 • Sediul: Ploiești, Bd. Independenței, nr. 21

 

 • Denumirea:Asociația Polițișilor Locali din judetul Gorj
 • Sediul:Tg.Jiu, str.1Decembrie 1918, bl.70, sc.1

 

 • Denumirea:Asociația Polițiștilor Locali Suceava
 • Sediul:Suceava, Str. Petru Rareș, nr. 9

 

 • Denumirea:Asociația Profesională a Polițiștilor Locali din Cluj Napoca
 • Sediul:Cluj, Florești, str.Florilor, nr. 92 E

 

 • Denumirea:Asociatia Profesională a Polițiștilor Locali „SOLC 2005 Alexandru Ioan Cuza” Bârlad
 • Sediul:Bârlad, str.George Enescu, nr. 4, bl G2, parter

 

 • Denumirea:Asociatia Profesională a Polițiștilor Comunitari Slobozia
 • Sediul:Ialomița, Bd. Cosminului, nr. 2, bl. I7

 

 • Denumirea:Asociația Profesională a Polițistilor Locali Timișoara
 • Sediul:Timișoara, str.Traian Vuia, nr. 32

 

 • Denumirea:Asociația Profesională a Polițiștilor Locali Argeș
 • Sediul:Pitești, Bd. Eroilor, nr. 30

 

 • Denumirea:Asociația „Dimitrie Gerota” Craiova
 • Sediul: Str. Dr. Dimitrie Gerota, nr. 22

 

 • Denumirea: Asociația Profesională a Polițiștilor Locali din judetul Alba
 • Sediul:Alba Iulia, Bulevardul Ferdinand I, nr.2

 

 • Denumirea: Asociația Profesională a Polițiștilor Comunitari/Locali Sector 2 Decebal București
 • Sediul:București, Șoseaua Pantelimon, nr.27, sector 2

 

 • Denumirea: Asociția GALPOL – Asociația Profesională a Polițiștilor Locali
 • Sediul:Galați, Str Traian, nr. 254

 

 • Denumirea: Asociția ASPOLILOC – Asociația Profesională a Polițiștilor Locali
 • Sediul:Botoșani, Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 16

 

 • Denumirea:Asociația Profesională a Polițiștilor Locali Iași
 • Sediul:Iasi, str. Bucium, nr.30

 

 • Denumirea:Asociația Polițiștilor Locali Brăila
 • Sediul:Brăila, Str. Orientului, nr 23

 

 • Denumirea:Asociația de sprijin ASPOL – AFJ Bacău
 • Sediul:Bacau, Str. Garofitei, bl.7, sc.C, ap.4

 

 • Denumirea: Asociația Profesională a Polițiștilor Locali  „SAMUS”
 • Sediul:Satu Mare, Aleea Universului nr. 5-7

 

 • Denumirea: Asociația Profesională a Polițiștilor Locali  POLMRO Roșiorii de Vede
 • Sediul:Roșiorii de Vede

 

 • Denumirea: Asociația Profesională de Sprijin a Polițiștilor Comunitari Bistrița
 • Sediul:Bistrița, Str. Colibiței, bl 8, sc B, ap 30

 

 • Denumirea: Asociația Profesională a Polițiștilor Locali „A.I.Cuza”
 • Sediul:București, Str. Lucrețiu Pătrășcanu, nr. 3, clădirea C13, parter, camera 2.

 

 • Denumirea: Asociația Polițiștilor Locali „Ștefan cel Mare” Vaslui
 • Sediul:Vaslui, Str. Călugăreni, nr. 103

 

 • Denumirea: Asociația Polițiștilor Locali Sector 1 „Cosmos”
 • Sediul:București, Str. Prometeu, nr, 26

 

 • Denumirea: Asociația Profesională a Polițiștilor Locali Turda
 • Sediul:Turda, Str. Dr. Ioan Rațiu, nr. 30, Județ Cluj

 

 • Denumirea: Asociația Profesională a Polițiștilor Locali Târnava Mare
 • Sediul:Mediaș, Str. Iacob Pisso, nr. 10, bl. 57, sc A, ap. 13

 

 • Denumirea: Asociația Polițiștilor Locali Transilvania
 • Sediul:Tg. Mureș, Mureș

 

 • Denumirea: Asociația Profesională a Polițiștilor Locali din Municipiul Sibiu
 • Sediul:Sibiu

 

CAPITOLUL IV

PRINCIPIILE, REGULILE ŞI OBIECTIVELE FEDERAȚIEI

 

Art. 11 Federaţia îşi va organiza şi conduce activitatea în baza următoarelor principii:

11.1. Principiul respectării proprietăţii: Respectarea şi garantarea tuturor proprietăţilor aparţinând membrilor federaţiei, folosirea acestora realizându-se în baza hotărârilor proprii ale fiecărei structuri deţinătoare.

11.2. Principiul liberei iniţiative: Libera alegere a fiecărui membru cu privire la modul în care îşi alege partenerii realizându-se în afara oricăror constrângeri.

11.3. Principiul respectării legalităţii şi corectitudinii în activităţile proprii vizează: Respectarea intereselor legitime ale membrilor federaţiei, în raporturile cu organele şi instituţiile de stat din România şi din străinătate.

11.4. Principiul eligibilităţii democratice: Egalitatea în drepturi a tuturor membrilor, eligibilitatea conducerii de jos în sus şi adoptarea hotărârilor prin vot direct sau reprezentativ, liber şi majoritar.

 

Art. 12 Obiectivele Federatiei:

12.1. Îmbunătăţirea cadrului legislativ care vizează interesele instituţiei Poliţiei Locale, în conformitate cu normele naţionale, dar şi internaţionale.

12.2. Armonizarea intereselor asociaţiilor componente în vederea promovării unor forme de colaborare, iniţierea şi susţinerea activităţilor pentru promovarea intereselor comune.

12.3. Federaţia militează activ pentru respectarea legalităţii, eticii şi deontologiei profesionale a funcţiei publice de poliţist local.

12.4. Federaţia va putea propune proiecte de acte normative referitoare la drepturile şi obligaţiilor poliţiştilor locali, în condiţiile legii.

12.5. Federaţia poate organiza întruniri, conferinţe, conferințe de presă atât la nivel național cât și local, dezbateri, mese rotunde, seminarii, precum şi orice alte forme care nu contravin ordinii de drept.

12.6. Federaţia poate edita publicaţii proprii sau în colaborare cu alte entităţi din ţară sau din străinătate.

12.7. Asigură reprezentarea unică a membrilor săi în toate împrejurările în care sunt puse în discuţie interesele profesionale ale acestora pe plan local, regional, national şi internaţional;

12.8. Elaborează strategii, documente de poziţie, statistici, studii, proiecte de acte normative, coduri deontologice, protocoale şi alte instrumente care să reglementeze sau să sprijine relaţiile între cei implicaţi astfel ca acestia să se alinieze mai eficient la standardele şi realităţile europene din domeniu.

 

 

CAPITOLUL V

PLANIFICAREA ȘI DESFĂȘURAREA ȘEDINȚELOR CONSILIULUI DIRECTOR

 

Art. 13 Consiliul Director se reuneşte cel puţin o dată pe trimestru, convocat de preşedinte ori la solicitarea unui procent de 25% din membrii săi.

13.1 Data şi locul şedinţelor vor fi specificate într-o convocare scrisă, trimisă cu cel puţin 10 zile înainte de data stabilită pentru şedinţă. În adresa scrisă se va menționa scopul pentru care a fost convocată ședința.

13.2 Deciziile se iau cu majoritatea simplă de voturi a membrilor prezenţi, iar în caz de baraj (egalitate), votul preşedintelui este decisiv.

13.3 Membrii Consiliului Director care, fără motivaţie întemeiată, nu participă la trei şedinţe consecutive, vor fi consideraţi demisionari de drept.

 

CAPITOLUL VI

COMUNICARE, COMPETIȚII, EVENIMENTE

 

Art. 14  Comunicare

14.1 Secretarul FNPLR are obligația de a menține contactul permanent cu reprezentanții presei și ai publicațiilor media relevante și să asigure prezența organizatiei în media electronică, scrisă, video (prin comunicate de presa, prin stabilirea de interviuri cu membri federației pe probleme specifice, etc);

14.2 Secretarul FNPLR monitorizează și analizează materialele aparute în presă, care ar putea fi de interes pentru organizație; informează conducerea federației în legatură cu acestea.

14.3 Secretarul FNPLR formează și întreține relații de colaborare cu reprezentanții mass-media;

14.4. Secretarul FNPLR oferă presei, cu aprobarea conducerii federației, informații și materiale privind activitatea și evenimentele organizate;

14.5 Secretarul FNPLR organizează întâlnirile conducerii federației cu reprezentanții presei, constând în conferințe de presă, interviuri etc.; asistă conducerea federației  la aceste întâlniri.

14.6 Secretarul FNPLR elaborează împreună cu conducerea federației puncte de vedere și luării de poziție ca urmare a apariției în media a unor informații din surse neverificate.

14.7 Secretarul FNPLR verifică și păstrează permanent legătura cu trustul de presă care asigură, în baza unui contract cu federația, promovarea FNPLR.

14.8 Secretarul FNPLR verifică și păstrează permanent legătura cu firma specializată care asigură mentenanță, în baza unui contract cu federația, site-ului FNPLR.

14.9 Secretarul FNPLR are drept de administrator,  gestionează și actualizează permanet pagina de Facebook oficială a Federației.

14.10 Secretarul FNPLR centralizează comunicatele de presă ale asociațiilor membre, la nivel național, le supune aprobării Președintelui FNPLR și apoi face publice aceste materiale.

14.11 FPLR va stabili modalitatea de comunicare și circuitul documentelor în situații de criză.

Art. 15 COMPETIȚII

15.1 FNPLR organizează anual Campionatul Sportiv al Poliţiştilor  locali, faza națională, cu aprobarea și implicarea asociațiilor membre.

15.2 FNPLR, personal sau la propunerea asociațiilor membre, organizează orice alt eveniment sportiv, care contribuie la dezvoltarea  imaginii federației.

Art. 16 EVENIMENTE

16.1 FNPLR, personal sau la propunerea asociațiilor membre, organizează orice alt eveniment cultural-istoric, care contribuie la dezvoltarea  imaginii federației.

 16.2 FNPLR, personal sau la propunerea asociațiilor membre, organizează orice alt eveniment sau activitate cu ocazia Zilei Poliției Locale, care contribuie la dezvoltarea  imaginii federației.

16.3 FNPLR va realiza parteneriate media și cu agenți economici, care pot susține evenimentele organizate.

 

 

CAPITOLUL VII

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

 

Art. 17 Prezentul Regulament este valabil pe toată durata de existenţă a Federaţie, până când va fi modificat şi/sau completat de către Adunarea Generală, respectiv în condiţiile în care nu intră în contradicţie cu prevederile unor legi și Statutul FNPLR.

Art. 18  Prezentul Regulament a fost modificat astăzi, 18.05.2018, ca urmare a propunerilor din Adunarea Generală care a avut loc în data de 15.05.2018, la Brașov.

 

 

PREȘEDINTE FNPLR,
Dobrilă Aurel