DREPTUL LA REPLICĂ

0
774

Federația Națională a Polițiștilor Locali din România, înființată în anul 2008, care reprezintă interesele a 12.000 de polițiști locali,   răspunde afirmațiilor făcute de Dl Iulian Surugiu, Președinte SNAP,  menționând următoarele:

  1. „Războiul între poliția locală și poliția națională” la care face referire liderul de sindicat nu există, probabil sunt situații conflictuale izolate în teritoriu. Între poliția locală și structuri ale poliției naționale  există protocoale de colaborare, se lucrează foarte bine în patrule mixte, toate informațiile colectate prin sistemele de monitorizare gestionate de polițiile locale sunt puse la dispoziția structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, direct sau prin terminale,  derulăm în parteneriat proiecte și campanii de interes național și local, implementăm împreună strategii naționale și locale,  șefii de poliții locale din municipiile reședință de județ sunt membri în Autoritățile Teritoriale de Ordine Publică și participă la toate acțiunile organizate de întregul sistem integrat de ordine și siguranță publică.
  1. Ca urmare a confuziei create de Decizia nr. 11/2017, prin care ÎCCJ a admis recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului şi a stabilit următoarele: ”În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 39, art. 102 alin. (1) pct. 14 şi art. 105 pct. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la dispoziţiile art. 7 lit. h) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doar agentul constatator din cadrul poliţiei rutiere are competenţa de a solicita proprietarului sau deţinătorului mandatat al unui vehicul comunicarea identităţii persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice, precum şi de a aplica sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege, în cazul necomunicării relaţiilor solicitate.”

   FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A POLIȚIȘTILOR LOCALI DIN ROMÂNIA face următoarele precizări:

În conformitate cu dispozițiile art. 7 din Legea nr.155/2010 legea poliției locale :    “În domeniul circulaţiei pe drumurile publice, poliţia locală are următoarele atribuţii:

  1. h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar.”

Dovadă stau sutele de sentințe civile pronunțate de instanțele judecătorești competente, care din anul 2010 și până în prezent au statuat că agenții poliției locale au calitatea prevăzută de lege de a constata și de a sancționa fapte contravenționale, pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis.

Pentru a nu mai exista dubii cu privire la aceste competențe ale polițiștilor locali din cadrul Serviciului Circulație Rutieră, învederăm faptul că în conformitate cu dispozițiile art. II ale  HOTĂRÂRII nr. 965 din 15 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a <LLNK 12002   195181 301   0 47>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin <LLNK 12006  1391 20 301   0 35>Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006,  “Procedura privind ridicarea vehiculului, prevăzută de Regulamentul de aplicare a <LLNK 12002   195181 301   0 47>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin <LLNK 12006  1391 20 301   0 35>Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi de poliţistul local în situaţiile prevăzute la <LLNK 12010   155 11 202   7 59>art. 7 lit. h) şi k) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

Pe cale de consecință, în continuare, în exercitarea atribuțiilor pe linie de circulație, se va acționa exclusiv în concordanță cu normele juridice prevăzute de  dispozițiile art.7, lit.h, din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin metodele  legale permise de acest act normativ.

    Reprezentanții Poliției Locale, în cazurile expres prevăzute de lege, au competenţa de a constata contravenţii şi a aplica sancţiuni legate de circulaţia pe drumurile publice.

Astfel cum instanța supremă a statuat,  polițistul local nu are dreptul,  competenţa cerută de lege de a solicita proprietarului sau deţinătorului mandatat al unui vehicul comunicarea identităţii persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice.

Însă, în conformitate cu dispozițiile art.18 din O.G nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor: „ Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate ori documentele în baza cărora se fac menţiunile prevăzute la art. 16 alin. (3). În caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului agentul constatator poate apela la ofiţeri şi subofiţeri de poliţie, jandarmi sau gardieni publici.”

Conform art. 2 din Legea nr. 61/1991 (*republicată*) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice:

Constituie contravenţie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:

“31) refuzul unei persoane de a da relaţii pentru stabilirea identităţii sale, de a se legitima cu actul de identitate sau de a se prezenta la sediul poliţiei, la cererea ori la invitaţia justificată a organelor de urmărire penală sau de menţinere a ordinii publice, aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Faptă ce se pedepsește conform art. 3, lit. a, din același act normativ cu amendă de la 100lei la 500 lei.,,

  1. Cu privire la salarizarea polițiștilor locali, la nivel național, vă precizăm că aceasta se

face în Conformitate cu  Legea – cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Art. 11 și Anexa VII:  “(1) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie“ din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale şi din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.

    (2) Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV.

    (3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art. 25.

    (4) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui consiliului judeţean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului Bucureşti, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraş, municipiu, sectoarele municipiului Bucureşti, primăria generală a municipiului Bucureşti, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.

    (5) Angajarea, promovarea, avansarea în gradaţie a personalului prevăzut la alin. (1) se fac cu respectarea prevederilor prezentei legi, precum şi a celorlalte reglementări specifice funcţionarilor publici şi personalului contractual.”

  1. Față de afirmațiile făcute cu privire la ținuta polițistului local, vă precizăm că aceasta este reglementată prin Hotărârea nr. 1.332 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, art. 38 și Anexa 2 (1) Poliţiştii locali şi personalul contractual din poliţia locală cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi obiectivelor de interes local au dreptul la uniformă de serviciu de protecţie specifică locului şi condiţiilor de desfăşurare a serviciului, care se acordă gratuit din resursele financiare ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale acestora sau din veniturile poliţiei locale, cu personalitate juridică, după caz.

    (2) Articolele din care se compune uniforma şi durata maximă de uzură sunt prevăzute în anexa nr. 1.

    (3) Descrierea uniformei de serviciu, a legitimaţiei de serviciu şi a însemnelor distinctive de ierarhizare ale poliţiştilor locali şi ale personalului contractual cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local sunt prevăzute în anexa nr. 2.

    (4) Uniforma şi însemnele distinctive se poartă în timpul executării serviciului, iar în situaţia în care sediile nu sunt dotate cu vestiare, acestea pot fi purtate şi pe timpul deplasării până la serviciu şi de la serviciu la domiciliu sau la reşedinţă, după caz.”

            În cazul în care au existat situații izolate, de încălcare a Hotărârii nr. 1.332 din 23 decembrie 2010, cu privire la nerespectarea ținutei și însemnelor impuse, conducerile polițiilor locale din care fac parte polițiștii locali prezentați, sunt obligate să ia măsurile ce se impun cu privire la respectarea prezentei hotărâri.

Cu considerație,

PREȘEDINTE FNPLR

DOBRILĂ AUREL